Tyto podmínky (tyto „podmínky“) byly ujednány mezi vámi a smluvním subjektem uvedeným v bodě [] („společnost“, „my“ nebo „nás“) a vztahují se na používání webových stránek www.emotovlasim.cz („webové stránky“) z vaší strany, váš nákup a využívání elektrického motocyklu prodávaného společností, včetně náhradních dílů, příslušenství, oděvů, nástrojů nebo jiných souvisejících produktů („produkty““) a související online platformy a aplikace, které poskytujeme ve spojení s produkty („platforma“). Webové stránky a veškerý obsah, nástroje, vlastnosti a funkce nabízené v rámci nebo prostřednictvím našich webových stránek, produktů a platformy jsou souhrnně nazývány „služby“.

Pozorně si prosím tyto podmínky přečtěte, protože obsahují důležité informace o vašich zákonných právech. Pokud přistupujete ke službám a/nebo je využíváte, považujeme to za souhlas s těmito podmínkami. Pokud těmto podmínkám nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, služby prosím nevyužívejte.

Pro účely těchto podmínek se výrazy „vy“ a „váš“ rozumíte vy jako uživatel služeb. Budete-li služby využívat jménem společnosti nebo jiného subjektu, pak se výrazem „vy“ rozumí vaše osoba a předmětný subjekt a vy prohlašujete a zaručujete, že (a) jste oprávněným zástupcem subjektu s pravomocí vázat subjekt těmito podmínkami, a (b) souhlasíte s těmito podmínkami jménem takového subjektu.

Bod 10 obsahuje rozhodčí doložku a zřeknutí se hromadné žaloby. Schválením těchto podmínek souhlasíte, že (a) budete řešit veškeré spory (s omezenými výjimkami) související se službami a/nebo produkty společnosti prostřednictvím závazného individuálního rozhodčího řízení, což znamená, že se vzdáváte veškerých práv na rozhodování takových sporů před soudcem nebo porotou, a (b) že se vzdáte svého práva na účast na hromadných žalobách, hromadných rozhodčích řízeních nebo zástupných žalobách dle níže uvedeného. Jste oprávněni nesouhlasit s rozhodčí doložkou a zřeknutím se práva na hromadnou žalobu dle bodu 10.

 1. Kdo může služby využívat

Abyste mohli služby využívat, musí vám být 18 let nebo více. Na základě využívání služeb prohlašujete a zaručujete, že tyto požadavky splňujete.

 1. Uživatelské účty; PŘEDPLATNÉ

2.1 Vytvoření a zabezpečení vašeho účtu. K využívání určitých služeb je nutné vytvořit účet nebo vazbu na jiný účet, např. váš facebookový nebo Google účet („účet“). Souhlasíte, že nám poskytnete správné, úplné a aktuální informace pro váš účet. Ke svému účtu se můžete přihlásit a související údaje upravovat a aktualizovat prostřednictvím stránky s nastavením pro váš profil k účtu. Nesete výlučnou odpovědnost za veškerou činnost na vašem účtu a za zachovávání mlčenlivosti a zabezpečení, pokud jde o vaše heslo. My neneseme odpovědnost za žádné vaše úkony nebo nejednání ve spojení s vaším účtem. Jste povinni nás neprodleně informovat na adrese info@emotovlasim.cz, pokud se dozvíte nebo budete mít důvod se domnívat, že váš účet nebo heslo byly ukradeny, zcizeny nebo jinak prozrazeny, nebo v případě skutečného nebo domnělého neoprávněného užívání vašeho účtu. Souhlasíte, že nebudete vytvářet účet, pokud jsme váš účet již dříve zrušili nebo pokud jsme vám dříve zakázali užívat naše služby, jestliže neudělíme písemný souhlas v opačném smyslu.

2.2 Úhrada předplatného. Pokud zakoupíte nebo předplatíte některé z našich placených služeb, souhlasíte, že nám uhradíte platné poplatky a daně v místní měně platné pro vaši jurisdikci. Neuhrazení těchto poplatků a daní bude mít za následek zrušení vašeho přístupu k placeným službám. Souhlasíte, že (a) pokud zakoupíte opakující se předplatné některé služby (tj. prémiové funkce), jsme oprávněni uložit vaši platební metodu a nadále poplatky účtovat jejím prostřednictvím (např. kreditní karta), aby nedošlo k přerušení těchto služeb, a (b) vypočítat daně splatné z vaší strany na základě fakturačních údajů, které nám poskytnete v době nákupu. Vyhrazujeme si právo jakkoli a kdykoli změnit naše tarify předplatného nebo upravit ceny služeb, a to pouze a výhradně dle našeho uvážení. Vyjma případů, kdy bude v těchto podmínkách stanoveno jinak, vstupují veškeré změny cen nebo změny vašeho tarifu předplatného v platnost poté, co obdržíte přiměřené upozornění. Veškeré předplatné je splatné dle platebních podmínek platných v době splatnosti předplatného. Platbu lze provést kreditní kartou, debetní kartou nebo jinými prostředky, které můžeme nabídnout. Předplatná nebudou zpracována, dokud neobdržíme platbu v plné výši, a za jakákoli zadržení prostředků na vašem účtu jiným zpracovatelem plateb nesete výlučnou odpovědnost.

2.3 Obnovy a zrušení předplatnéhoSouhlasíte, že pokud zakoupíte předplatné, bude vaše předplatné každý měsíc automaticky obnovováno při aktuálně platných sazbách a prostřednictvím vaší platební metody budou na začátku každého nového období předplatného automaticky účtovány poplatky a daně platné pro takové období. Pokud nechcete v budoucnu předplatné hradit, musíte své předplatné zrušit 90 dnů před datem obnovy období předplatného v nastavení vašeho profilu k účtu.

2.4 Nevratné předplatné. Vyjma případů, kdy to bude výslovně uvedeno v těchto podmínkách, je předplatné služeb nevratné a nejsou poskytovány kredity za částečně využitá období. Poté, co předplatné zrušíte, však budete mít nadále přístup k placeným službám až do konce období předplatného, za které již byla platba uhrazena.

 1. OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB

3.1 Úhrada. Služby vám umožní nakupovat produkty prostřednictvím webových stránek a platformy, včetně produktů nebo služeb třetích stran, které jsou nabízeny prostřednictvím služeb. Berete na vědomí a souhlasíte, že všechny informace, které poskytnete ve spojení s nákupem produktů, zejména včetně údajů o kreditní kartě, PayPalu nebo jiných platebních informací, jsou správné, aktuální a úplné. Platbu lze provést metodami nabízenými v průběhu nákupu. Prohlašujete a zaručujete, že máte zákonné právo užívat platební metodu, kterou vůči nám nebo našemu zpracovateli plateb uplatníte, zejména včetně kreditní karty zadané při dokončování transakce. Vyhrazujeme si právo s předchozím nebo bez předchozího oznámení a zcela a výlučně dle našeho uvážení (a) ukončit výrobu některých produktů, upravit nebo omezit jejich dostupné množství a (b) odmítnout některému uživateli umožnit nákup některých produktů nebo odmítnout dodávku takových produktů uživateli nebo na adresu určenou uživatelem. Když produkty zakoupíte, (a) souhlasíte s úhradou ceny za tyto produkty uvedenou v rámci příslušné služby a veškerých poplatků za přepravu a manipulaci a všech příslušných daní spojených s vaším nákupem („celková kupní cena“) a (b) zmocňujete nás k tomu, abychom celkovou kupní cenu vyúčtovali k tíži vaší kreditní karty nebo prostřednictvím jiné platební metody. Účtovaná měna bude záviset na tom, ze které země výrobek nakupujete. Všechny poplatky a platby jsou splatné v souladu s platebními podmínkami platnými v době splatnosti poplatku nebo platby. Objednávky nebudou zpracovány, dokud neobdržíme platbu v plné výši, a za jakákoli zadržení prostředků na vašem účtu jiným zpracovatelem plateb nesete výlučnou odpovědnost.

3.2 Zálohy. Příležitostně můžeme nabídnout možnost produkt předem rezervovat na základě nevratné zálohy. Výše zálohy bude stanovena v průběhu nákupu a bude se lišit v závislosti na nakupovaném produktu. Vaši rezervaci můžeme kdykoli zrušit a vaši zálohu vrátit. Před plánovaným dodáním obdržíte e-mail nebo jiné oznámení od společnosti s pokyny o tom, jak dokončit zbývající platbu za produkt (a my se pokusíme vám tento e-mail odeslat minimálně 2 týdny před plánovanou dodávkou). Nebude-li platba uskutečněna do 48 hodin od obdržení tohoto e-mailu, bude vaše objednávka zrušena, pokud neschválíme něco jiného.

3.3 Propagační kódy. Můžeme nabízet určité propagační kódy, referenční kódy, slevové kódy, kupóny nebo obdobné nabídky („propagační kódy“), za které lze získat slevy v rámci budoucích nabídek nebo jiné doplňky či výhody spojené se službami, a to s výhradou doplňujících podmínek, které společnost stanoví. Souhlasíte, že propagační kódy: (a) musí být použity legitimním způsobem; (b) musí být použity pro určené příjemce a účely; (c) nesmí být nikterak duplikovány, prodávány nebo převáděny či zpřístupňovány veřejnosti (ať již v rámci veřejného fóra, služby shromažďující kupóny či jinak), pokud to společnost výslovně neschválí; (d) mohou být společností kdykoli deaktivovány nebo pro ně může společnost stanovit doplňující podmínky, a to z jakéhokoli důvodu a aniž by společnosti vznikla nějaká odpovědnost; (e) mohou být používány pouze v souladu se specifickými podmínkami, které společnost pro tyto propagační kódy stanoví; (f) nejsou platné pro hotovostní nebo jiné kredity či body; a (g) mohou exspirovat dříve, než je použijete.

3.4 Dárkové karty. Můžeme nabízet fyzické a/nebo digitální dárkové karty obsahující uloženou finanční hodnotu pro účely nákupu nabídek („dárkové karty“). Společnost neposkytuje žádné záruky ve spojení s vaším zůstatkem na dárkové kartě a nenese odpovědnost za neoprávněný přístup k vašemu zůstatku na dárkové kartě nebo úpravy, krádeže nebo zničení dárkové karty nebo kódu k dárkové kartě, které budou vyplývat z vašich úkonů nebo úkonů třetí osoby. Můžeme přerušit nebo zakázat užívání vaší dárkové karty, pokud bude nahlášena ztráta nebo krádež vaší dárkové karty nebo kódu k dárkové kartě nebo pokud se budeme domnívat, že váš zůstatek dárkové karty je užíván podezřelým či podvodným nebo jinak neoprávněným způsobem. Pokud kód k vaší dárkové kartě přestane fungovat, jedinou možností ke sjednání nápravy je vydání náhradního kódu k dárkové kartě. Nákupem dárkové karty souhlasíte a ve vztahu ke společnosti prohlašujete a zaručujete, že využívání dárkové karty z vaší strany bude splňovat tyto podmínky a všechny platné zákony, pravidla a předpisy a že dárková karta nebude užívána klamavým, podvodným nebo nekorektním způsobem nebo způsobem jinak poškozujícím spotřebitele. Dárkové karty nemohou být použity k nákupu jiných dárkových karet, opětovně nabíjeny, dále prodávány, užívány k placení mimo rámec služeb, k neoprávněnému marketingu, loteriím, reklamě nebo jiným propagačním účelům, vyměňovány za vyšší hodnoty než je jejich nominální hodnota, převáděny za úplatu, vyměňovány za hotovost nebo vráceny za hotovostní náhradu (vyjma rozsahu vyžadovaného zákonem).

3.5 Změny a ceny. Společnost může kdykoli upravit nebo změnit ceny, dostupnost, specifikace, obsah, popisy nebo vlastnosti jakýchkoli produktů. I když se snažíme zajistit co nejpřesnější popisy produktů, nezaručujeme, že budou popisy produktů přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. Například existuje riziko nepřesných barev a chyb zobrazení na platformě z důvodu rozlišení počítačové obrazovky. Skutečné barvy produktů se tedy mohou lišit. Světla, která jsou součástí produktů (např. reflektory, kontrolky atd.), navíc podléhají změnám na základě místních předpisů, a proto se mohou světla zobrazená u produktu na platformě nebo webových stránkách lišit od dodaného produktu. Zahrnutí produktů do prodeje v rámci služeb v určitém čase neznamená ani nezaručuje, že budou produkty dostupné v jiném čase. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny produktů uvedené v rámci služeb a opravit chyby v cenách, ke kterým může nedopatřením dojít (a výlučně dle našeho uvážení zrušit objednávky uskutečněné na základě chyb v cenách). Všechny tyto změny budou platné okamžitě po zveřejněných těchto nových cen produktů v rámci služeb a/nebo poté, co bude zákazník informován o chybné ceně. Ve Spojených státech amerických a Kanadě není v ceně uvedené na webových stránkách zahrnuta daň z prodeje, která bude připočtena v souladu s federálními a státními předpisy před uskutečněním konečné platby.

3.6 Přijetí objednávky. Jakmile obdržíme vaši objednávku produktu, zašleme vám potvrzení objednávky. Obdržení potvrzení objednávky však neznamená naše přijetí vaší objednávky ani nepředstavuje potvrzení naší nabídky prodeje; pouze potvrzujeme, že jsme vaši objednávku obdrželi. Vyhrazujeme si právo kdykoli po obdržení vaší objednávky tuto objednávku přijmout nebo odmítnout, a to z jakéhokoli důvodu a výlučně dle našeho uvážení. Pokud objednávku zrušíme poté, co vám již byla částka vyúčtována, vyúčtovanou částku vrátíme.

3.7 Dodání. Náklady na dodání budou uvedeny v průběhu nákupu a dodací podmínky jsou použity v souladu se standardy Incoterms. Pro produkty dodávané do některé z následujících zemí platí dodací parita DDP podle podmínek Incoterms: země Evropské unie, Švýcarsko, Spojené království, Norsko, Island, Ostrov Man, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Spojené státy americké, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Turecko, Ukrajina a Bělorusko. Pro zbytek světa platí dodací parita DAP podle podmínek Incoterms, což znamená, že platba cla a daní je odpovědností kupujícího. Vlastnické právo a riziko ztráty ve spojení s nákupem fyzických produktů přechází na vás v okamžiku předání našemu dopravci. Vyhrazujeme si právo dodat dílčí objednávky (bez dodatečných nákladů na vaší straně) a část objednávky, která bude dodána jako dílčí dodávka, může být vyúčtována v době dodání. Všechny objednávky jsou dodávány prostřednictvím jednoho z našich externích kurýrů. Online sledování může být dostupné na webových stránkách našeho kurýra (např. FedEx), ale my neposkytujeme žádné záruky ohledně dostupnosti sledování, protože toto nezajišťujeme my. I když mohou být dodávky naplánovány na určitý termín, nemůžeme zaručit dodání do konkrétního data nebo času a neneseme odpovědnost za škody, které se mohou vyskytnout v důsledku prodlení, ani nejsme povinni na základě prodlení poskytnout slevy, náhrady nebo kredit.

3.8 Vratky a náhrady. Společnost nebude akceptovat vratky nebo zrušení objednávek ani vracet jakékoli zálohové platby nebo kupní ceny za jakékoli zakázkově upravené produkty. Pokud jste zakoupili výrobek zakázkově neupravený, jste oprávněni svou objednávku vrátit do 14 dnů odesláním e-mailu na adresu info@emotovlasim.cz do konce uvedené lhůty 14 dnů. Produkty musí být společnosti vráceny v původním stavu a obalu. Další cla, daně nebo náklady na přepravu vám nebudou hrazeny. Nesete odpovědnost za náklady na přepravu veškerého vráceného zboží a společnost bude účtovat dodatečný poplatek za vrácení k pokrytí výloh na opětovné naskladnění, které se budou lišit v závislosti na daném produktu.

3.9 Záruka výrobce a odmítnutí odpovědnosti. Určité produkty poskytované v rámci služeb jsou vyráběny externími subjekty („produkty třetích osob“). Dostupnost produktů třetích osob v rámci služeb neznamená spojení s produkty třetích osob nebo jejich výrobcem ani jejich schválení z naší strany. Proto neposkytujeme žádné záruky ohledně produktů třetích osob. Na produkty třetích osob nabízené v rámci našich služeb se však vztahuje záruka výrobce podrobně popsaná v dokumentaci výrobce připojené k produktu třetí osoby. Pro získání záručního servisu pro vadné produkty třetích osob prosím postupujte podle pokynů obsažených v záruce výrobce.

3.10 Zákaz dodávek nebo jiných služeb dětem. Uživatelům mladším 13 let není dovoleno služby užívat. Uživatelům není povoleno poskytovat společnosti osobní údaje osob mladších 13 let pro účely dodávek nebo zásilek nebo pro jakékoli jiné účely.

 1. Odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů

4.1. Zásady ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým zpracováváme údaje, které nám poskytnete při využívání služeb. Pro objasnění našich postupů pro zajištění ochrany osobních údajů si prosím prostudujte naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese www.emotovlasim.cz/.

 1. Udělená práva

5.1 Právo užívat služby. Tímto vám povolujeme užívat služby pouze pro vaši soukromou potřebu, a to za předpokladu, že ve spojení s veškerým takovým užíváním dodržíte tyto podmínky. Výrobky (zejména motocykly) zahrnují software a související dokumentaci, které vlastní naše společnost nebo ke kterým má práva a které jsou vám distribuovány v rámci užívání konkrétního produktu. K tomuto softwaru je licence udělena pouze vám a my vám tedy tímto udělujeme osobní nevýhradní právo a licenci bez možnosti postoupení, udělování dílčích licencí a převodu za účelem zpřístupnění a zobrazení tohoto softwaru, obsahu a materiálů poskytovaných v rámci produktu (a právo stáhnout jednu kopii platformy na vaše příslušné zařízení nebo vybavení), v každém případě výlučně za účelem možnosti užívání produktu v souladu s těmito podmínkami. Tento software nesmíte upravovat, dekompilovat nebo se pokoušet ho z produktu vyčlenit. Tato licence vylučuje právo na nájem, pronájem, prezentaci nebo jinou distribuci či zpřístupnění softwaru jakékoli třetí straně. Váš přístup ke službám a jejich užívání může být čas od času přerušen z několika důvodů, přičemž jde zejména o poruchy zařízení, pravidelných aktualizací, údržby nebo oprav služby nebo jiných úkonů, které se může společnost výlučně dle svého uvážení rozhodnout učinit. Veškerá práva, která vám nejsou těmito podmínkami výslovně udělena, si společnost vyhrazuje.

5.2 Omezení. Ve spojení s užíváním služeb nesmíte činit níže uvedené úkony, nebudou-li tato omezení zakázána platnými zákony nebo předpisy nebo pokud k tomu nebudete mít náš písemný souhlas:

(a) stahovat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, vystavovat, prezentovat, reprodukovat, duplikovat, zveřejňovat nebo nabízet k prodeji jakékoli informace obsažené v rámci služeb nebo získané ze služeb nebo prostřednictvím služeb nebo k nim poskytovat licence nebo z nich vytvářet odvozená díla, vyjma dočasných souborů, které jsou automaticky ukládané vaším webovým prohlížečem pro účely zobrazení, nebo vyjma případů, kdy to bude jinak výslovně schváleno těmito podmínkami;

(b) duplikovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, demontovat nebo dekódovat služby (včetně základního konceptu nebo algoritmu) nebo se o tyto úkony pokoušet;

(c) užívat, reprodukovat nebo odstraňovat informace o autorském právu, ochranné známky, ochranné známky pro služby, obchodní názvy, slogany, loga, snímky nebo jiné majetkové informace zobrazované v rámci nebo prostřednictvím služeb;

(d) užívat automatizovaný software (boty), hacky, modifikace (mody) nebo jiný neautorizovaný software třetích osob určený k modifikaci služeb;

(e) užívat služby ke shromažďování osobních údajů;

(f) využívat služby ke komerčním účelům, zejména včetně přenášení nebo umožňování komerční reklamy nebo akvizic;

(g) využívat přístup ke službám nebo služby užívat způsobem, který by mohl služby znepřístupnit, přetížit, poškodit, přerušit, nebo narušit nebo zasahovat do přístupu nebo užívání služeb jinou osobou, nebo využívat zařízení, software nebo postupy, které by mohly způsobit totéž;

(h) pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke službám, účtům zaregistrovaným pro jiné uživatele nebo počítačovým systémům nebo sítím spojeným se službami, zasahovat do nich, poškozovat je nebo narušovat;

(i) obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit technologická opatření nebo ochrany obsahu v rámci služeb;

(j) využívat roboty, pavouky (spiders), prohledávače (crawlers), nástroje pro ukládání dat (scrapers) nebo jiná automatická zařízení, procesy, software nebo dotazy, které zachycují, „vytěžují“, získávají nebo extrahují data ze služeb nebo jinak získávají přístup ke službám za účelem sledování, získávání, kopírování nebo shromažďování informací nebo dat ze služeb nebo jejich prostřednictvím, či využívat manuální procesy za stejným účelem;

(k) zavádět viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiné materiály, které jsou škodlivé nebo technologicky závadné, do našich systémů;

(l) předkládat, přenášet, zobrazovat, prezentovat, zveřejňovat nebo ukládat obsah, který je nepřesný, nezákonný, hanlivý, obscénní, nepřístojný, lascivní, neslušný, nadměrně násilný, pornografický, narušující práva na ochranu soukromí nebo publicitu, obtěžující, vyhrožující, urážlivý, pobuřující, škodlivý, nenávistný, krutý nebo necitlivý, podvodný nebo jinak závadný, využívat služby pro nezákonné účely, obtěžování, zastrašování, narušování či neetické účely či jinak způsobem, který je obscénní, nepřístojný, lascivní, neslušný, nadměrně násilný, obtěžující, škodlivý, nenávistný, krutý nebo necitlivý, podvodný, vyhrožující, urážlivý, pobuřující, pornografický, podněcující, plánující, prosazující nebo podporující násilí nebo trestnou či škodlivou činnost, hanlivý, obscénní či jinak závadný;

(m) porušovat platné zákony nebo předpisy ve spojení s přístupem ke službám nebo jejich užíváním; nebo

(n) využívat přístup ke službám nebo služby způsobem, který není těmito podmínkami výslovně povolen.

5.3 Využití platformy Nesete odpovědnost za zajištění správného zařízení, vybavení, bezdrátových tarifů, webového prohlížeče (tj. Google Chrome, Firefox a Safari), softwaru, internetových připojení a/nebo jiného vybavení nebo služeb, které potřebujete ke stažení, instalaci a užívání platformy. Nezaručujeme přístup na platformu a její užívání na konkrétním zařízení nebo s konkrétními tarify. Nezaručujeme, že platforma bude dostupná v určité geografické lokalitě nebo že objednávky produktů bude možné podávat z konkrétní geografické lokality. Nezaručujeme, že platforma bude spolupracovat s konkrétním webovým prohlížečem, a jsme oprávněni kdykoli dle našeho uvážení ukončit podporu jakéhokoli webového prohlížeče. V rámci služeb a pro účely zasílání aktuálních informací ohledně stavu vašich dodávek můžete dostávat push notifikace, lokální notifikace pro zákazníky, textové zprávy, obrazové zprávy, upozornění, e-maily nebo jiné druhy zpráv přímo zasílané ve spojení s platformou („push sdělení„). Berete na vědomí, že při používání platformy vám může váš poskytovatel bezdrátových služeb účtovat poplatky za data, textové zprávy a/nebo jiný bezdrátový přístup, včetně těch, které souvisí s push sděleními. Vy můžete spravovat nastavení push sdělení a tato aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím služeb nebo operačního systému vašeho mobilního zařízení (s možnou výjimkou méně častých důležitých servisních oznámení a administrativních zpráv). Ověřte prosím u svého poskytovatele bezdrátových služeb, jaké poplatky se vztahují na přístup k platformě a její užívání, včetně přijímání push sdělení od společnosti. Nesete výlučnou odpovědnost za jakékoli poplatky, náklady nebo výlohy, které vám vzniknou ve spojení s downloadem, instalací a/nebo užíváním platformy na vašem mobilním zařízení, včetně přijímání push sdělení od společnosti.

5.4 Mobilní software z Apple App Store. Následující podmínky se na vás vztahují pouze v případě, že využíváte platformu z Apple App Store. V rozsahu, v jakém budou ostatní ustanovení obsažená v těchto podmínkách méně omezující než ustanovení tohoto odstavce nebo jinak v rozporu s tímto odstavcem, použijí se více omezující nebo rozporné podmínky obsažené v tomto odstavci, avšak výlučně ve spojení s vaším užíváním platformy z Apple App Store. Berete na vědomí a souhlasíte, že tyto podmínky jsou platné výlučně mezi vámi a společností, nikoli mezi společností Apple, a že společnost Apple nenese odpovědnost za platformu ani její obsah. Užívání platformy z vaší strany musí splňovat platné podmínky užívání App Store. Berete na vědomí, že společnost Apple není povinna zajišťovat služby údržby a podpory ve spojení s platformou. Nebude-li platforma splňovat platné záruky, můžete společnost Apple informovat a společnost Apple vám nahradí případnou kupní cenu za platformu. V maximálním rozsahu přípustném dle platného práva nemá společnost Apple jinou záruční povinnost ohledně platformy a veškeré ostatní nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výlohy vyplývající z nesplnění záruky se řídí výlučně těmito podmínkami. Vy a společnost berete na vědomí, že společnost Apple nenese odpovědnost za řešení vašich nároků nebo nároků třetí osoby ve spojení s platformou nebo držením a/nebo užíváním platformy, zejména včetně: (a) nároků z odpovědnosti za výrobek, (b) nároků vyplývajících ze skutečnosti, že platforma nesplňuje platné zákonné nebo regulační požadavky, a (c) nároků vyplývajících z legislativy o ochraně spotřebitele nebo obdobné legislativy. Vy a společnost berete na vědomí, že v případě nároků třetích osob týkajících se skutečnosti, že platforma nebo držení a užívání platformy z vaší strany porušuje práva této třetí osoby k duševnímu vlastnictví, nese výlučnou odpovědnost za prošetření, obranu, vypořádání a vyrovnání takového nároku vyplývajícího z porušení práv k duševnímu vlastnictví společnost, nikoli společnost Apple, a to v rozsahu vyžadovaném těmito podmínkami. Při užívání platformy jste povinni dodržet platné smluvní podmínky třetích osob. Vy a společnost berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími osobami, v jejichž prospěch tyto podmínky působí, protože se vztahují k užívání platformy z vaší strany, a že po odsouhlasení těchto podmínek z vaší strany bude společnost Apple oprávněna (a bude se mít za to, že akceptovala právo) tyto podmínky vůči vám uplatňovat jako oprávněná třetí osoba, v jejíž prospěch tyto podmínky působí.

 1. Vlastnictví a obsah

6.1 Vlastnictví služeb. Služby, včetně jejich vzhledu a chování (např. text, grafika, obrázky, loga), chráněného obsahu, informací a jiných materiálů, jsou chráněny na základě zákona o autorském právu, ochranných známkách a jiném duševním vlastnictví. Souhlasíte, že společnost a/nebo její poskytovatelé licence vlastní veškerá práva, tituly a nároky ke službám (včetně všech zahrnutých práv k duševnímu vlastnictví) a že nebudete činit úkony, které jsou v rozporu s těmito vlastnickými zájmy. My a naši poskytovatelé licence si vyhrazujeme veškerá práva ve spojení se službami a jejich obsahem (vyjma vašeho obsahu), zejména včetně výhradního práva k vytváření odvozených děl. Vy nejste oprávněni služby nebo jakýkoli jejich obsah zcela ani zčásti upravovat, kopírovat, reprodukovat, veřejně publikovat nebo distribuovat pro veřejné nebo komerční účely, vyjma případů, kdy k tomu udělíme předchozí písemný souhlas.

6.2 Vlastnictví ochranných známek. Jméno, ochranné známky a logo společnosti a veškeré související názvy, loga, názvy výrobků a služeb, vzory a slogany představují ochranné známky společnosti nebo jejích přidružených subjektů nebo poskytovatelů licence. Ostatní názvy, loga, názvy výrobků a služeb, vzory a slogany, které jsou použity v rámci služeb, představují majetek jejich příslušných vlastníků, kteří k naší společnosti mohou nebo nemusí být přidruženi, mohou nebo nemusí být s naší společností propojeni a mohou nebo nemusí být naší společností podporováni.

6.3 Vlastnictví zpětné vazby. Uvítáme zpětnou vazbu, připomínky a návrhy na zlepšení služeb („zpětná vazba“). Berete na vědomí a výslovně souhlasíte, že poskytnutím zpětné vazby vám nevznikají ani nejsou udělována ani nevzniknou ani nebudou udělena žádná práva, tituly nebo nároky ke službám nebo k takové zpětné vazbě. Veškerá zpětná vazba se stává výlučným a výhradním majetkem společnosti a společnost je oprávněna zpětnou vazbu jakkoli a pro jakékoli účely užívat a prezentovat bez dalšího oznámení nebo kompenzací pro vás a aniž by vám byla ponechána majetková nebo jiná práva nebo nároky. Tímto společnosti postupujete veškerá práva, tituly a nároky (zejména včetně patentů, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek, show-how, know-how, morálních práv a veškerých ostatních práv k duševnímu vlastnictví), které můžete mít ve spojení s veškerou zpětnou vazbou.

6.4 Udělení licence k vašemu obsahu. Ve spojení s vaším užíváním služeb, včetně platformy, budete moci zveřejňovat, nahrávat nebo zadávat obsah, informace a jiné materiály přístupné prostřednictvím služeb („váš obsah“). Pro účely provozu služby od vás musíme získat určitá licenční práva k vašemu obsahu, aby nebyly úkony realizované při provozu služby považovány za porušení zákona. Na základě užívání služby a nahrání vašeho obsahu nám tedy udělujete licenci k přístupu k vašemu obsahu a užívání, hostování, ukládání, uchovávání, reprodukování, předávání, prezentování, zveřejňování, distribuci a úpravě (pro technické účely, např. zajištění možnosti zobrazení obsahu na chytrých telefonech a počítačích a jiných zařízeních) vašeho obsahu, avšak výlučně v rozsahu nezbytném k provozu a poskytování služeb. Souhlasíte, že tato práva a licence jsou bezplatné, převoditelné, zahrnují možnost udělit sublicenci, platí celosvětově a jsou neodvolatelné (po dobu, po kterou budeme váš obsah uchovávat) a zahrnují naše právo váš obsah zpřístupňovat a dále tato práva předávat jiným subjektům, se kterými máme smluvní vztahy týkající se poskytování služeb, a to výlučně za účelem poskytování těchto služeb, a jinak umožňovat přístup k vašemu obsahu a zveřejňovat váš obsah třetím osobám, pokud rozhodneme, že je tento přístup nezbytný ke splnění našich zákonných povinností. V rámci udělení výše uvedené licence souhlasíte, že ostatní uživatelé služeb jsou oprávněni váš obsah komentovat a/nebo opatřovat tagy a/nebo ho užívat, zveřejňovat, prezentovat, upravovat nebo užívat kopii vašeho obsahu v rámci jejich vlastního užívání služeb, přičemž platí, že se výše uvedené nevztahuje na váš obsah, který v rámci služeb zveřejníte soukromě pro neveřejnou prezentaci. V maximálním rozsahu přípustném dle platného práva si společnost vyhrazuje právo a je zcela dle svého uvážení oprávněna kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez nutnosti oznámení odstranit, prověřit, upravit nebo vymazat jakýkoli váš obsah. Uveřejněním nebo odesláním vašeho obsahu prostřednictvím služeb prohlašujete a zaručujete, že máte nebo že jste získali veškerá práva, licence, souhlasy, povolení, pravomoci a/nebo oprávnění nezbytné k udělení zde udělovaných práv k vašemu obsahu. Souhlasíte, že váš obsah nebude zahrnovat materiály podléhající autorskému právu nebo jiným majetkovým právům, nebudete-li mít nezbytné povolení nebo pokud nebudete dle zákona jinak oprávněni materiály zveřejnit a udělit nám licenci popsanou výše.

6.5 Oznámení o porušení – zásady týkající se DMCA (autorského práva)

Pokud se domníváte, že některé texty, grafické prvky, fotografie, audia, videa nebo jiné materiály nebo díla nahrané, stažené nebo zobrazované prostřednictvím služeb byly zkopírovány způsobem, který představuje porušení autorského práva, můžete předložit oznámení našemu zástupci pro záležitosti autorského práva v souladu s 17 USC 512(c) zákona Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), a to písemně s uvedením následujících informací:

(a) označení díla chráněného autorskými právy, k jejichž porušení mělo dojít;

(b) označení materiálů, v jejichž důsledku mělo dojít k porušení a které mají být odstraněny, včetně informací k jejich lokalizaci v rámci služeb;

(c) kontaktních informací pro našeho zástupce pro záležitosti autorského práva, např. adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;

(d) prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že k předmětnému užívání, v jehož důsledku mělo dojít k porušení, neposkytli vlastníci autorského práva ani jejich zástupce souhlas nebo že je v rozporu se zákonem;

(e) prohlášení o tom, že výše uvedené informace jsou správné a – pod hrozbou trestu za křivé svědectví – že jste vlastníkem autorských práv nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem; a

(f) fyzického nebo elektronického podpisu osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo výhradního práva, k jehož porušení mělo dojít.

Oznámení o nárocích vyplývajících z porušení autorských práv zasílejte e-mailem na adresu: Stark Future, k rukám: Antona Wasse, info@emotovlasim.cz. Naší zásadou je v odpovídajících případech a dle našeho uvážení deaktivovat nebo zrušit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva nebo práva k duševnímu vlastnictví třetích osob.

Uživatel služeb, který nahrál nebo zveřejnil materiály označené jako porušující dle výše uvedeného může předložit protioznámení dle bodů 512 (g) (2) a (3) DMCA. Pokud obdržíme protioznámení, můžeme předmětné příspěvky nebo materiály výlučně dle našeho uvážení obnovit. Pro podání protioznámení je nutné zaslat písemné sdělení (faxem nebo běžnou poštou či e-mailem) obsahující všechny náležitosti vyžadované dle bodů 512 (g) (2) a (3) DMCA. Upozorňujeme, že pokud v podstatném ohledu nepravdivě uvedete, že obsah nebo aktivita neporušují autorská práva třetích osob, ponesete odpovědnost za náhradu škody.

 1. Služby a materiály třetích osob

7.1 Užívání materiálů třetích osob v rámci služeb. V rámci některých služeb může být zobrazen, zahrnut nebo zpřístupněn obsah, data, informace, aplikace nebo materiály třetích osob („materiály třetích osob“) nebo poskytnuty odkazy na určité webové stránky třetích osob. Užíváním služeb berete na vědomí a souhlasíte, že společnost nenese odpovědnost za prověřování nebo posuzování obsahu, správnosti, úplnosti, dostupnosti, aktuálnosti, platnosti, shody s autorskými právy, zákonnosti, morálnosti, kvality nebo jiných aspektů takových materiálů nebo webových stránek třetích osob. Neručíme za služby třetích osob, materiály třetích osob nebo webové stránky třetích osob ani za jiné materiály, výrobky nebo služby třetích osob ani tyto neschvalujeme a nepřebíráme ani neneseme za ně vůči vám nebo jiné osobě odpovědnost. Materiály třetích osob a odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány výlučně pro zajištění uživatelského komfortu a nenaznačují žádný druh vztahu, spolupráce nebo vzájemných vazeb mezi námi a vlastníky materiálů třetích osob.

 1. POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1 Prohlašujete, že s veškerými obdrženými informacemi, daty, materiály nebo dokumentací, včetně veškerých obchodních, finančních, provozních, technických a marketingových informací a jakýchkoli dalších informací, které mají povahu tajemství nebo chráněných informací nebo se s nimi musí zacházet jako s důvěrnými a které se týkají nás, služeb, těchto podmínek nebo jakékoli třetí strany („důvěrné informace“), budete nakládat jako s přísně tajnými. Zavazujete se, že důvěrné informace nezpřístupníte žádné jiné osobě nebo subjektu, a berete na vědomí, že nejste oprávněni je reprodukovat, používat, prodávat, licencovat, vystavovat, publikovat ani jinak zveřejňovat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

 1. Odmítnutí odpovědnosti, omezení odpovědnosti a odškodnění

9.1 Odmítnutí odpovědnosti.

(a) Služby jsou vám zpřístupněny a vy je budete užívat na vaše vlastní riziko. Berete na vědomí a souhlasíte, že služby jsou vám poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. Aniž je omezeno předchozí a v maximálním rozsahu přípustném dle platného práva, společnost, její mateřské společnosti, přidružené společnosti, propojené společnosti, úředníci, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zprostředkovatelé, zástupci, partneři a poskytovatelé licence („subjekty společnosti“) ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. Subjekty společnosti neposkytují žádné záruky ani prohlášení a odmítají veškerou odpovědnost za: (a) úplnost, přesnost, upotřebitelnost, dostupnost, aktuálnost, bezpečnost nebo spolehlivost služeb; (b) poškození vašeho počítačového systému, ztrátu dat nebo jiné škody vyplývající z vašeho přístupu ke službám nebo jejich užívání; (c) provoz nebo kompatibilitu s jinými aplikacemi nebo konkrétními systémy či zařízeními; (d) skutečnost, zda služby budou splňovat vaše požadavky nebo budou dostupné nepřetržitě, bezpečně nebo bezchybně; (e) škody nebo ztráty způsobené porušením těchto podmínek z vaší strany, včetně nedbalosti nebo podvodů při užívání služeb; (f) úkony třetích osob, nad kterými nemáme kontrolu; (g) vámi přijatá rozhodnutí nebo škody způsobené vám nebo třetí osobě v důsledku informací poskytovaných prostřednictvím služeb; (h) škody způsobené na vašem zařízení nebo zařízení třetí osoby během vašeho užívání služeb; a (i) výmaz nebo neuložení nebo nepřenesení vašeho obsahu a jiných sdělení spravovaných v rámci služeb. Na základě doporučení nebo informací, ať již ústních nebo písemných, získaných od subjektů společnosti nebo prostřednictvím služeb nevznikají žádné záruky ani nejsou vydávána žádná prohlášení, které nejsou výslovně učiněny zde.

(b) Pro výrobky mohou být bezdrátově poskytovány aktualizace softwaru prostřednictvím Wi-Fi, které nabídnou nové funkce a zlepší stávající funkce. Aktualizace softwaru však nemusí být po uplynutí záruky pro váš konkrétní produkt poskytovány nebo nemusí zahrnovat všechny stávající nebo nové funkce či vlastnosti z důvodu stáří vašeho vozidla, konfigurace, kapacity datového úložiště nebo dílů. My neneseme odpovědnost za díly nebo mzdové či jiné náklady nezbytné k aktualizaci nebo přizpůsobení vašeho produktu tak, aby bylo možné tyto aktualizace provést, nebo za problémy s produktem, které se vyskytnou po instalaci aktualizací softwaru z důvodu zastaralosti, chybné funkce nebo poškození hardwaru (vyjma těch, které jsou zahrnuty v záruce).

(c) ZÁKONY NĚKTERÝCH JURISDIKCÍ, VČETNĚ NEW JERSEY, NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH NÁHRAD ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ PRO VÁS NĚKTERÁ NEBO VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATIT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

(d) SUBJEKTY SPOLEČNOSTI NEZODPOVÍDAJÍ ANI NEPŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST ZA OBSAH, KTERÝ VY, JINÝ UŽIVATEL NEBO TŘETÍ OSOBA VYTVOŘÍTE, NAHRAJETE, UVEŘEJNÍTE, ODEŠLETE, OBDRŽÍTE NEBO ULOŽÍTE V RÁMCI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB.

(e) BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE SE MŮŽETE SETKAT S URÁŽLIVÝM, NEZÁKONNÝM, KLAMAVÝM NEBO JINAK NEVHODNÝM OBSAHEM, ZA KTERÝ NENESOU SUBJEKTY SPOLEČNOSTI ODPOVĚDNOST.

9.2 Omezení odpovědnosti. V ROZSAHU, V JAKÉM TO NEBUDE ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, SOUHLASÍTE, ŽE SUBJEKTY SPOLEČNOSTI NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST (A) ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ NEPŘÍMÝCH A ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, EXEMPLÁRNÍ NÁHRADY ŠKODY, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO NÁHRADY ŠKODY SANKČNÍ POVAHY (ZEJMÉNA VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JINÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT, KTERÉ BUDOU VYPLÝVAT Z UŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO NEMOŽNOSTI UŽÍVAT SLUŽBY NA VAŠÍ STRANĚ NEBO S NIMI SOUVISET), BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU JEJICH VZNIKU A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK ČI JINAK VE SPOJENÍ SE SLUŽBAMI NEBO TĚMITO PODMÍNKAMI A ZDA BUDOU VYPLÝVAT ZE SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÝCH), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SUBJEKTY SPOLEČNOSTI BYLY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD, NEBO (B) ZA JINÉ NÁROKY, POŽADAVKY NEBO ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO DODÁVKY, UŽÍVÁNÍ NEBO REALIZACE SLUŽEB NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE (NAPŘ. STÁT NEW JERSEY) NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ VEDLEJŠÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ SPOLEČNOSTI VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ PRAVOMOCNĚ ULOŽENÉ NÁHRADY ŠKOD NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE UHRADILI SUBJEKTŮM SPOLEČNOSTI ZA POSLEDNÍCH DVANÁCT (12) MĚSÍCŮ ZA SLUŽBY (NEBO VÝROBKY ZAKOUPENÉ V RÁMCI SLUŽEB), V DŮSLEDKU KTERÝCH KE VZNIKU NÁROKU DOŠLO. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

9.3 Odškodnění. Sjednáním těchto podmínek a přístupem ke službám nebo jejich užíváním souhlasíte, že subjekty společnosti budete bránit, odškodníte je a zajistíte ve věci všech nároků, nákladů, škod, ztrát, závazků a výloh (včetně nákladů právního zastoupení) vzniklých subjektům společnosti, které budou vyplývat z níže uvedeného nebo s ním souviset: (a) porušení ustanovení těchto podmínek nebo platného zákona nebo předpisu z vaší strany; (b) porušení práv třetích osob z vaší strany; (c) zneužití služeb z vaší strany; (d) vašeho obsahu nebo (e) nedbalosti nebo úmyslného nepatřičného jednání na vaší straně. Budete-li povinni odškodnit některý subjekt společnosti dle tohoto ustanovení, souhlasíte, že je společnost (nebo dle jejího uvážení příslušný subjekt společnosti) výlučně dle svého uvážení oprávněna rozhodovat o veškerých úkonech nebo řízeních a o tom, zda si přeje nároky vypořádat a – pokud ano – za jakých podmínek, a vy souhlasíte, že budete se společností v plném rozsahu spolupracovat na obraně nebo vypořádání takového nároku.

 1. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY

10.1 POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO BOD – MŮŽE ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVNIT VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ VAŠEHO PRÁVA ZAHÁJIT ŘÍZENÍ U SOUDU A PRÁVA NA PROJEDNÁNÍ VAŠICH NÁROKŮ PŘED POROTOU. OBSAHUJE POSTUPY PRO POVINNÉ A ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY.**

10.2 Přednost neformálního procesu. Vy a společnost souhlasíte, že v případě sporu mezi vámi a subjekty společnosti nejdříve jedna strana kontaktuje druhou a společně v dobré víře vynaloží vytrvalé úsilí k vyřešení sporu před jeho postoupením k formálnějšímu způsobu řešení, zejména včetně soudního procesu, přičemž nejdříve poskytne příjemci lhůtu 30 dnů pro odpověď. Vy i společnost souhlasíte, že tento postup pro řešení sporu představuje nezbytnou podmínku, která musí být splněna před zahájením rozhodčího řízení proti druhé straně.

10.3 Dohoda o rozhodčím řízení. Po uskutečnění procesu pro neformální řešení sporu bude jakýkoli zbývající spor, neshoda nebo nárok (dále souhrnně „nárok“) nějakým způsobem související se službami a/nebo produkty společnosti, včetně služeb zde definovaných a užívání nebo přístupu nebo nemožnosti přístupu k nim, řešeny v rozhodčím řízení, včetně základních otázek způsobilosti nároku pro rozhodčí řízení, s výjimkou případů povolených v tomto dokumentu. Vy a společnost souhlasíte, že veškeré nároky budou vyřešeny v konečném a závazném rozhodčím řízení vedeném v anglickém jazyce organizací JAMS dle jejího aktuálně platného Komplexního rozhodčího řádu a pravidel a Minimálních standardů JAMS pro spotřebitele (dále souhrnně „řád JAMS“) (má se za to, že tento řád byl do tohoto bodu začleněn formou odkazu a k datu těchto podmínek). Vzhledem k tomu, že se vaše smlouva se společností, tyto podmínky a tato dohoda o rozhodčím řízení týkají mezistátního obchodu, řídí se způsobilost veškerých sporů pro rozhodčí řízení Federálním zákonem o rozhodčím řízení („Federal Arbitration Act, FAA“). Rozhodce však použije platné hmotné právo, které je v souladu s FAA, a platné promlčecí lhůty nebo odkládací podmínky pro soudní proces. Rozhodčí řízení bude vedeno jedním rozhodcem v souladu s řádem JAMS. Rozsudek týkající se rozhodčího nálezu může být vynesen u kteréhokoli příslušného soudu. Máte právo požadovat, aby bylo rozhodčí řízení vedeno prostřednictvím telefonu nebo jako osobní jednání v místě vašeho bydliště (pokud žijete v USA) nebo v jiném místě, které vám přiměřeně vyhovuje.

10.4 Výjimky. Bez ohledu na předchozí vy i společnost souhlasíte, že níže uvedené druhy sporů budou řešeny u příslušného soudu:

(1) Spory nebo nároky spadající do pravomoci soudů pro drobné žaloby v souladu s omezeními pravomoci a finančními limity, které mohou být v platnosti, pokud budou vzneseny a vedeny jako individuální spory a nikoli jako hromadné, zástupné nebo sloučené žaloby nebo řízení;

(2) Spory nebo nároky, u kterých je jedinou požadovanou formou nápravy soudní zákaz (včetně veřejného soudního zákazu); nebo

(3) Spory o duševní vlastnictví.

10.5 Náklady rozhodčího řízení. Úhrada všech nákladů a výloh spojených s administrativou, vedením řízení a poplatky pro rozhodce se řídí řádem JAMS, vyjma případů, kdy prokážete, že takové náklady a výlohy splatné z vaší strany dle uvedeného řádu by byly neúměrně vyšší než v případě soudního řízení; v takovém případě společnost uhradí takovou výši nákladů a výloh, které rozhodce stanoví jako nezbytné k tomu, aby nebyly náklady rozhodčího řízení neúměrně vyšší než v případě soudního řízení (s výhradou případné náhrady dle níže uvedeného).

Poplatky a náklady mohou být uloženy dle ustanovení platného práva. Pokud rozhodce dojde k závěru, že podstata vašeho nároku nebo náprava požadovaná v rámci nároku je neodůvodněná nebo že byl nárok vznesen z nepatřičných důvodů (posouzených dle standardů stanovených ve Federálním občanském soudním řádu – Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), bude se úhrada veškerých poplatků řídit řádem JAMS. V takovém případě souhlasíte, že společnosti nahradíte veškeré částky, které tato dosud vynaložila a které jste jinak povinni uhradit vy dle platných předpisů. Budete-li v rozhodčím řízení vítěznou stranou a bude-li vám přiznána částka nižší než poslední vypořádání písemně nabízené společností před jmenováním rozhodce, uhradí vám společnost částku, kterou nabídla jako vypořádání. Rozhodce může vydávat usnesení a rozhodovat spory ohledně úhrady a náhrady poplatků nebo výloh kdykoli během řízení a na žádost kterékoli strany učiněnou do 14 dnů od usnesení rozhodce ve věci samé.

10.6 Nesouhlas**. Máte právo nesouhlasit a nebýt vázáni ustanoveními o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby dle těchto podmínek, a to tak, že zašlete písemné oznámení o svém rozhodnutí na některý z kontaktů uvedených v sekci „Jak nás kontaktovat“ těchto podmínek. Toto oznámení musí být společnosti zasláno do třiceti (30) dnů od vaší první registrace k užívání služeb nebo odsouhlasení těchto podmínek (nebo, bude-li tento bod 10 následně změněn, do 30 dnů poté, co tato změna vstoupí v platnost); v opačném případě budete povinni spory v rozhodčím řízení řešit jako nehromadné v souladu s těmito podmínkami. Oznámení musí uvádět vaše jméno a poštovní adresu. **** Pokud vyjádříte nesouhlas pouze s ustanoveními o rozhodčím řízení a nikoli rovněž se zřeknutím se hromadné žaloby, pak zřeknutí se hromadné žaloby nadále platí. Nemůžete vyjádřit nesouhlas pouze se zřeknutím se hromadné žaloby a s ustanoveními o rozhodčím řízení nikoli. **** Pokud vyjádříte nesouhlas s těmito ustanoveními o rozhodčím řízení, nebude jimi vázána ani společnost.**

10.7 VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PODÁNÍ HROMADNÉ ŽALOBY A ZÁSTUPNÝCH NÁROKŮ**.** V maximálním rozsahu přípustném dle platného práva vy i společnost souhlasíte, že jakékoli řízení s cílem vyřešení sporu, nároku nebo neshody bude PŘÍSLUŠNOU STRANOU zahájeno a vedeno POUZE INDIVIDUÁLNĚ ZA TUTO STRANU A NIKOLI JAKO SOUČÁST HROMADNÉ (NEBO DOMNĚLÉ HROMADNÉ), ČI SLOUČENÉ ŽALOBY NEBO ŘÍZENÍ, ŽALOBY ČI ŘÍZENÍ O VÍCE ŽALOBCÍCH NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY ČI ŘÍZENÍ („HROMADNÁ ŽALOBA“). Vy i společnost SOUHLASÍTE, ŽE SE VZDÁVÁTE PRÁVA ÚČASTNIT SE HROMADNÉ ŽALOBY JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY. Vy i společnost SE VÝSLOVNĚ VZDÁVÁTE MOŽNOSTI PODAT HROMADNOU ŽALOBU U JAKÉHOKOLI SOUDU. Bude-li spor předmětem rozhodčího řízení, ROZHODCE NEBUDE MÍT PRAVOMOC SLUČOVAT NEBO SDRUŽOVAT NÁROKY, VÉST HROMADNOU ŽALOBU NEBO VYDÁVAT ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOBY NEBO SUBJEKTU, KTERÉ NEJSOU STRANOU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. Vy i společnost dále souhlasíte, že ROZHODCE NENÍ OPRÁVNĚN SLUČOVAT ŘÍZENÍ O NÁROCÍCH VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY A JINAK VÉST ŘÍZENÍ VE VĚCI JAKÉKOLI FORMY HROMADNÉ ŽALOBY. Pro vyloučení pochybností však platí, že můžete požádat o veřejný soudní zákaz, a to v rozsahu přípustném dle zákona a v souladu s ustanovením o výjimkách shora.

BUDE-LI TOTO ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY OMEZENO, ZNEPLATNĚNO NEBO SHLEDÁNO NEVYKONATELNÝM, BUDE DOHODA STRAN O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ – POKUD SE STRANY VZÁJEMNĚ NEDOHODNOU JINAK – PRO TAKOVÉ ŘÍZENÍ NEPLATNÁ, BUDE-LI SCHVÁLENO, ABY TAKOVÉ ŘÍZENÍ POKRAČOVALO JAKO HROMADNÁ ŽALOBA. Pokud soud rozhodne, že omezení dle tohoto odstavce jsou považována za neplatná nebo nevykonatelná, musí být domnělé hromadné žaloby, žaloby vedené soukromým státním zástupcem nebo sloučené či zástupné žaloby podány u příslušného soudu a nikoli v rozhodčím řízení.

 1. Dodatečná ustanovení

11.1 SMS zprávy a telefonní hovory. Některé části služeb nám mohou umožnit vás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím textových zpráv. Souhlasíte, že vás společnost může kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím textových zpráv (včetně systému automatického vytáčení hovorů) na jakémkoli telefonním čísle, které jste poskytli vy nebo které bylo poskytnuto vaším jménem ve spojení s užíváním služeb, včetně marketingových účelů. Berete na vědomí, že udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro nákup výrobků. Rovněž berete na vědomí, že zasílání textových zpráv nebo uskutečňování telefonických hovorů ze strany naší společností můžete kdykoli zrušit, a to prostřednictvím adresy info@emotovlasim.cz. Pokud se nerozhodnete pro zrušení, můžeme vás kontaktovat v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí. Vezměte prosím na vědomí, že můžete nadále dostávat ručně zasílané administrativní textové zprávy týkající se bezpečnosti nebo servisních záležitostí vztahujících se k produktům, i když jste zasílání zpráv zrušili.

11.2 Aktualizace těchto podmínek. Jsme oprávněni tyto podmínky čas od času upravovat; v takovém případě aktualizujeme datum „poslední změny“ v horní části těchto podmínek. Pokud provedeme zásadní změny, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom se vás pokusili informovat, např. e-mailem a/nebo uveřejněním viditelného oznámení na úvodní straně webových stránek. Vy jste však povinni tyto podmínky čas od času kontrolovat za účelem ověření případných změn a nesete v tomto ohledu výlučnou odpovědnost. Aktualizované podmínky budou platné od okamžiku jejich zveřejnění nebo k pozdějšímu datu, které v nich může být specifikováno. Pokračující přístup ke službám nebo jejich využívání z vaší strany poté, co změny vstoupí v platnost, budou považovány za souhlas s upravenými podmínkami. Žádné změny se nebudou vztahovat na spor, ohledně kterého bylo zahájeno rozhodčí řízení před změnou podmínek.

11.3 Ukončení licence a zrušení vašeho účtu. Pokud porušíte některá ustanovení těchto podmínek, budou automaticky ukončeny veškeré licence udělené společností. Společnost může navíc s udáním nebo bez udání důvodu a na základě předchozího upozornění nebo bez upozornění pozastavit, deaktivovat nebo vymazat váš účet a/nebo služby (nebo kteroukoli jejich část). Pokud společnost váš účet vymaže z důvodu údajného porušení těchto podmínek z vaší strany, nesmíte provádět opětovnou registraci služeb pod jiným jménem. V případě výmazu účtu (bez ohledu na důvod), společnost může, avšak není povinna, vymazat jakýkoli váš obsah. Společnost nenese odpovědnost za nevymazání nebo výmaz vašeho obsahu. Všechny oddíly, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po skončení platnosti těchto podmínek, si zachovají plnou platnost a účinnost i po ukončení platnosti a bez ohledu na ukončení platnosti těchto podmínek ze strany společnosti nebo z vaší strany. Ukončením nebudou omezena ostatní práva nebo prostředky nápravy, které může společnost uplatnit dle práva nebo ekvity.

11.4 Soudní zákaz. Berete na vědomí, že v důsledku porušení těchto podmínek společnosti vznikne nenapravitelná újma, pro kterou nejsou finanční náhrady škody dostatečnou nápravou, a že společnost bude mít kromě jiných prostředků nápravy vyplývajících z tohoto dokumentu nebo ze zákona nárok na spravedlivé odškodnění, a to bez nutnosti kauce, jiného ručení nebo prokazování škody.

11.5 Obyvatelé Kalifornie. Pokud žijete v Kalifornii, můžete v souladu s kalifornským občanským zákoníkem § 1789.3 podávat stížnosti u Oddělení pomoci při řešení stížností (Complaint Assistance Unit) v rámci divize služeb spotřebitelům (Division of Consumer Services) kalifornské Organizace pro záležitosti spotřebitelů (California Department of Consumer Affairs), a to písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210.

11.6 Zákony o vývozu. Souhlasíte, že nebudete přímo ani nepřímo zajišťovat vývoz nebo reexport služeb a/nebo jiných informací nebo materiálů poskytnutých společností na základě tohoto dokumentu do jiných zemí, pro které Spojené státy americké nebo jiná příslušná jurisdikce v době vývozu vyžadují vývozní licenci nebo jiný vládní souhlas, aniž byste takovou licenci nebo souhlas nejdříve získali. Zejména platí, že nesmí být zajišťován vývoz nebo reexport služeb (a) do zemí, proti nimž USA vyhlásily embargo nebo které byly označeny americkou vládou jako země „podporující terorismus“, nebo (b) jakémukoli subjektu uvedenému na seznamu subjektů, na které se vztahuje zákaz nebo omezení americké vlády, včetně seznamu zvlášť určených státních příslušníků amerického Ministerstva financí nebo seznamu zakázaných osob nebo subjektů amerického Ministerstva obchodu. Na základě využívání služeb prohlašujete a zaručujete, že nežijete v některé z takových zemí a nejste uvedeni na takových seznamech. Jste povinni dodržet a tímto souhlasíte, že dodržíte, veškeré platné zákony a předpisy USA týkající se vývozu, a to výlučně na vlastní náklady.

11.7 Vyšší moc. Neneseme odpovědnost za prodlení s plněním nebo neplnění našich povinností dle těchto podmínek, bude-li toto prodlení nebo neplnění přímo nebo nepřímo vyplývat z okolností mimo naši přiměřenou kontrolu nebo jimi bude způsobeno, zejména včetně stávek, nehod, válečných nebo teroristických činů, pandemie, epidemie, občanských nebo vojenských nepokojů, jaderných nebo přírodních katastrof, neočekávaných přírodních událostí, přerušení a nedostupnosti nebo poruch veřejných, komunikačních nebo počítačových služeb.

11.8 Elektronické smlouvy. V souladu s platnými předpisy mají smlouvy uzavřené elektronicky všechny účinky stanovené zákonem, pokud jsou přítomny souhlasy a dodrženy další požadavky nezbytné pro jejich platnost. V každém případě bude elektronická podpora, v níž jsou obsaženy tyto podmínky, přípustná jako listinný důkaz v případě sporu mezi stranami. Bude se mít za to, že proces objednávky, včetně jakékoli platby, představuje souhlas vyžadovaný pro tuto smlouvu.

11.9 Rozhodné právo. Tyto podmínky byly sjednány se smluvním subjektem a jsou regulovány zákony a soudy stanovenými v následujícím seznamu, v závislosti na vaší lokalitě:

 • EVROPSKÁ UNIE
  SMLUVNÍ SUBJEKT V RÁMCI SPOLEČNOSTI STARK FUTURE: ROZHODNÉ PRÁVO STARK FUTURE SL: ŠPANĚLSKÉ PRÁVO PŘÍSLUŠNÉ SOUDY (V ROZSAHU, V JAKÉM SE NEPOUŽIJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ): SOUDY VE MĚSTĚ MADRID
 • SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
  SMLUVNÍ SUBJEKT V RÁMCI SPOLEČNOSTI STARK FUTURE: ROZHODNÉ PRÁVO STARK FUTURE USA LLC: PRÁVO STÁTU DELAWARE PŘÍSLUŠNÉ SOUDY (V ROZSAHU, V JAKÉM SE NEPOUŽIJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ): SOUDY VE STÁTU DELAWARE
 • KANADA
  SMLUVNÍ SUBJEKT V RÁMCI SPOLEČNOSTI STARK FUTURE: ROZHODNÉ PRÁVO STARK FUTURE CA LTD: PRÁVO PROVINCIE ONTARIO, KANADA, A V NÍ PLATNÉ FEDERÁLNÍ KANADSKÉ ZÁKONY PŘÍSLUŠNÉ SOUDY (V ROZSAHU, V JAKÉM SE NEPOUŽIJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ): PROVINČNÍ NEBO FEDERÁLNÍ SOUDY VE MĚSTĚ TORONTO, ONTARIO, KANADA
 • AUSTRÁLIE
  SMLUVNÍ SUBJEKT V RÁMCI SPOLEČNOSTI STARK FUTURE: ROZHODNÉ PRÁVO STARK FUTURE AUS PTY LLC: PRÁVO STÁTU NEW SOUTH WALES (NOVÝ JIŽNÍ WALES) PŘÍSLUŠNÉ SOUDY (V ROZSAHU, V JAKÉM SE NEPOUŽIJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ): SOUDY STÁTU NEW SOUTH WALES
 • NOVÝ ZÉLAND
  SMLUVNÍ SUBJEKT V RÁMCI SPOLEČNOSTI STARK FUTURE: ROZHODNÉ PRÁVO STARK FUTURE NZ LIMITED: PRÁVO NOVÉHO ZÉLANDU PŘÍSLUŠNÉ SOUDY (V ROZSAHU, V JAKÉM SE NEPOUŽIJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ): SOUDY NOVÉHO ZÉLANDU
 • ZBYTEK SVĚTA
  SMLUVNÍ SUBJEKT V RÁMCI SPOLEČNOSTI STARK FUTURE: ROZHODNÉ PRÁVO STARK FUTURE SL: ŠPANĚLSKÉ PRÁVO PŘÍSLUŠNÉ SOUDY (V ROZSAHU, V JAKÉM SE NEPOUŽIJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ): SOUDY VE MĚSTĚ MADRID
  SPOLEČNOST STARK FUTURE VÁS NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 524/2013 ZE DNE 21. KVĚTNA 2013 O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ON-LINE INFORMUJE, ŽE V PŘÍPADĚ SPORU MŮŽE UŽIVATEL S BYDLIŠTĚM V EVROPSKÉ UNII VYUŽÍT „ONLINE PLATFORMU PRO ŘEŠENÍ SPORŮ“ VYTVOŘENOU EVROPSKOU KOMISÍ, ABY SE POKUSIL MIMOSOUDNĚ VYŘEŠIT JAKÝKOLI SPOR VYPLÝVAJÍCÍ Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ STARK FUTURE. PŘÍSTUP K „PLATFORMĚ PRO ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ“ ZÍSKÁTE PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ODKAZU: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.

11.10 RŮZNÁ USTANOVENÍ. STANE-LI SE NĚKTERÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEZÁKONNÝM, NEPLATNÝM NEBO Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEVYKONATELNÝM, BUDE SE MÍT ZA TO, ŽE JE TOTO USTANOVENÍ OD TĚCHTO PODMÍNEK ODDĚLITELNÉ, A NEOVLIVNÍ PLATNOST A VYKONATELNOST ZBÝVAJÍCÍCH USTANOVENÍ. TYTO PODMÍNKY A LICENCE UDĚLOVANÉ NA JEJICH ZÁKLADĚ MOHOU BÝT SPOLEČNOSTÍ POSTOUPENY, ALE VY JE NESMÍTE POSTOUPIT BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI. VZDÁNÍ SE PRÁV PLYNOUCÍCH Z NĚKTERÉHO PORUŠENÍ NEBO NEPLNĚNÍ DLE TOHOTO DOKUMENTU UČINĚNÉ NĚKTEROU STRANOU NEBUDE POVAŽOVÁNO ZA VZDÁNÍ SE PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PŘEDCHOZÍHO NEBO NÁSLEDNÉHO PORUŠENÍ NEBO NEPLNĚNÍ. NADPISY ODDÍLŮ POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTU SLOUŽÍ POUZE PRO PŘEHLEDNOST A NEMAJÍ ŽÁDNÝ PRÁVNÍ ÚČINEK. VY I SPOLEČNOST BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PRO VÝKLAD TĚCHTO PODMÍNEK SE NEPOUŽIJE ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ.

11.11 Jak nás kontaktovat. V záležitostech týkajících se služeb nebo těchto podmínek nás můžete kontaktovat na adrese: 3411 Silverside Rd., Wilmington, DE 19810 USA, nebo e-mailem na adrese info@emotovlasim.cz.

 

Zásady ochrany osobních údajů

  1. Správce osobních údajů Emoto Vlašim s.r.o., IČ 19824289, se sídlem Vlasákova 844, 258 01 Vlašim – Vlašim , v
   obchodním rejstříku zapsal C 392201/MSPH Městský soud v Praze , (dále jen „správce“), prohlašuje, že
   veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s
   nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské
   unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona
   č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování
   osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
   dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
   osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
   (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje
   zpracovává, jsou dále vymezeny
  3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových
   stránek na adrese www.emotovlasim.cz (dále jen „internetové stránky“).
  4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom,
   jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu,
   kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady
   se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly
   shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti,
   oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
  5. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle
   kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a
   dle doby uchování následovně.

Cookie Policy

Effective Date: 06-Feb-2024
Last Updated: 06-Feb-2024

 
What are cookies?
 
How do we use cookies?
 
Cookies, které používáme
 
Nastavit cookies
Cookie Settings

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit kliknutím na výše uvedené tlačítko. To vám umožní znovu navštívit banner se souhlasem se soubory cookie a změnit své preference nebo souhlas rovnou odvolat.

Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé metody blokování a mazání souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče a soubory cookie blokovat/vymazat. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie z hlavních webových prohlížečů.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

If you are using any other web browser, please visit your browser’s official support documents.

 

ZÁRUKA NA VADNÉ VÝROBKY

Společnost Stark Future zaručuje, že produkty Stark Future jsou při dodání bez výrobních vad materiálu a zpracování. Stejně tak Stark Future ujišťuje, že všechny produkty jsou vyráběny za účelem použití. Jsou vyráběny tak, aby poskytovaly dokonalou rovnováhu mezi nejvyšším možným výkonem a kvalitou. S ohledem na tuto skutečnost to neznamená, že jsou nezničitelné.

Společnost Stark Future bude odpovědná za jakékoli vady vzniklé v produktech do dvou let od data dodání nabývajícímu koncovému uživateli, s výjimkou případů uvedených v místních předpisech, které se na vás mohou vztahovat. Použití náhradních dílů pro záruční nároky neprodlužuje původní záruční dobu, pokud není příslušnými právními předpisy stanoveno jinak.

Zákonná záruka může znamenat, že v případě potřeby bude produkt společností Stark Future opraven, nahrazen jiným s podobnými vlastnostmi nebo vám dokonce vrácen. V každém případě se v závislosti na platných místních právních předpisech a konkrétních okolnostech vadného produktu mohou konkrétní podmínky lišit.

Společnost Stark Future si vyhrazuje právo rozhodnout, zda opraví nebo vymění a použije nový, repasovaný nebo repasovaný díl v procesu záruční opravy, pokud motocykl odpovídá záruce. Společnost Stark Future si vyhrazuje právo rozhodnout o podmínkách goodwillu, pokud by oprava mohla být provedena částečně nebo zcela zdarma mimo záruční dobu.

Záruka se nevztahuje na (i) jakékoli poruchy vyplývající nebo způsobené nedostatečnou údržbou, (ii) úpravy, úpravy a instalace dílů nebo příslušenství, které nebyly vyrobeny nebo dodány společností Stark Future jako originální vybavení, (iii) škody způsobené nehodou, kolizí, zneužitím nebo zanedbáním, (iv) poškození laku, nátěrů nebo koroze kovových částí v důsledku vnějších vlivů, jako jsou kameny, sůl, průmyslové výfukové plyny, nedostatečné čištění nevhodnými čisticími prostředky, (v) vyblednutí lakovaných nebo pokovených povrchů nebo poškození v důsledku ponoření do vody, (vi) vozidla, která byla použita při sportovních oficiálních soutěžích nebo byla použita v půjčovnách nebo pro komerční účely, (vii) škody způsobené běžným opotřebením, (ix) vozidla, která nebyla řádně udržována v souladu s předpisy návodu k obsluze, nebo (x) vozidla, která byly opraveny neoprávněnými stranami bez ohledu na konkrétní pokyny společnosti Stark Future.

**Záruka se nevztahuje ** v případě zneužití, nedbalosti, neopatrnosti, použití výrobku jiným než určeným způsobem, poškození (nehoda, nesprávné použití, vandalismus atd.); přírodní katastrofy (povodně, krupobití, zemětřesení, osvětlení atd.), výměna za jakoukoli část nebo příslušenství jiné než originální díly a produkty Stark Future nebo pokus o opravu nebo úpravu, pokud to není výslovně písemně povoleno společností Stark Future.

Koncový uživatel je zodpovědný za údržbu svého motocyklu v souladu s touto příručkou a je plně odpovědný za náklady na údržbu motocyklu včetně servisu v plánovaných intervalech. Poruchy způsobené přímo nedostatečnou údržbou nebo nesprávnou údržbou zaniknou záruku.

Záruka se vztahuje na záruční nároky vzniklé v jurisdikci, kde byly produkt a/nebo služby dodány.

Pokud si přejete uplatnit záruku na budoucí produkt Stark, pošlete nám e-mail s jasným popisem toho, co se stalo, a také s obrázkem vadného produktu. Veškeré záruční nároky nebo dotazy byste měli zasílat na info@emotovlasim.cz včetně vašeho celého jména, adresy, telefonního čísla, modelu produktu a identifikačního čísla vozidla, data nákupu a podrobné povahy problému.

Jakmile nám bude sdělena jakákoli událost nebo žádost o záruční opravu, společnost Stark Future bude informovat koncového uživatele, jak postupovat, a případně oficiální prodejce Stark Future v konkrétní jurisdikci nebo regionu. Veškeré záruční práce musí být provedeny v souladu s pokyny specificky danými společností Stark Future.

Konečný uživatel může být požádán o poskytnutí určité dokumentace řádné údržby: záznam o údržbě, který zobrazuje datum servisu a provedených servisních prací, kopie objednávek / potvrzení o opravě, prohlášení, že vlastník provedl servisní práce včetně účtenek za náhradní díly / filtry / kapaliny atd. které byly použity k dokončení služby

Stark Future neopravňuje žádnou společnost nebo osobu, aby svým vlastním jménem vytvořila závazek nebo záruční povinnost. Společnost Stark Future provede podle svého výhradního uvážení konečnou likvidaci všech komponent předložených k posouzení záruky. Všechny díly a komponenty vrácené společnosti Stark Future a vyměněné v rámci této záruky se stávají majetkem společnosti Stark Future.